Skip to main content

AWBR zoekt een bestuurder

AWBR

De procedure wordt begeleid door Wesselo.

In verband met het vertrek van de huidige bestuurder van Amsterdam West Binnen de Ring
(AWBR) zoekt de Raad van Toezicht een strategische, toekomstgerichte, verbindende
en stimulerende

Bestuurder

De Raad van Toezicht zoekt een gedreven bestuurder met hart voor onderwijs die stimulerend en met empathie en kennis de organisatie aanstuurt. AWBR is een sterke organisatie voor openbaar onderwijs met 16 scholen in Amsterdam die kwalitatief goed onderwijs bieden. De organisatie is op orde, zowel op het gebied van kwaliteit van onderwijs als op het gebied van bedrijfsvoering. Tegelijkertijd heeft AWBR een aantal ambities die deze functie interessant maken.

Je bent als bestuurder eindverantwoordelijk voor de leiding van de organisatie en stimuleert de professionele cultuur en eigenaarschap. Je stuurt het directieteam en het bestuurskantoor direct aan en je rapporteert aan de Raad van Toezicht. Je werkt nauw samen met het bestuurskantoor, de directeuren van de scholen, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad van Toezicht. Je stimuleert en faciliteert de medewerkers en zorgt voor verbinding. Bij AWBR werken betrokken medewerkers met ambitie en hart voor de zaak. Als bestuurder pas je goed bij deze ambitieuze organisatie die het beste voor kinderen wil. Je hebt een coachende wijze van leidinggeven en bent betrokken bij je medewerkers. Met deze stijl van werken creëer je samen met de medewerkers vertrouwen en professionaliteit. Je stimuleert taakvolwassenheid en professionele autonomie.

De opdracht
Als bestuurder draag je actief, met elan en op basis van deskundigheid zorg voor de interne en externe bestuurlijke contacten. Je bent omgevingssensitief en weet hoe je proactief samenwerkt met belanghebbenden. Naar binnen en naar buiten toe ben je zichtbaar, betrokken én aanspreekbaar. Je hebt een goed gevoel voor de verhoudingen en weet succesvolle, toekomstbestendige samenwerking met bestaande partners te borgen en verder te ontwikkelen ten behoeve van AWBR en het openbaar onderwijs in Amsterdam. Je hebt zicht op wat nodig is voor het voeren van een gezonde bedrijfsvoering en om als organisatie in control te blijven, zodat de continuïteit van de stichting is geborgd op de korte en op de langere termijn.
Je zet de gekozen koers en ontwikkeling door en bent in staat om op de verschillende interne en externe terreinen gezamenlijk toekomstbestendig beleid te maken en de ambities vanuit het strategisch beleidsplan te realiseren. Je houdt zicht op de hele organisatie, hebt oog voor de lange termijn en weet te verbinden vanuit visie, kernwaarden en strategie. Je bent een bruggenbouwer die oog houdt op het maatschappelijk belang.

Functie-eisen
• academisch werk en denkniveau;
• een integrale blik op onderwijs, financiën, bedrijfsvoering en samenwerking;
• affiniteit met onderwijs;
• je stuurt op basis van vertrouwen en bent in staat medewerkers professionele ruimte te bieden;
• je stuurt op besluitvorming op basis van een bottom-up benadering;
• besluitvaardig, met een goede balans tussen zorgvuldigheid en actiegerichtheid;
• zichtbaar, betrokken én aanspreekbaar;
• je bent een verbinder en zoekt samenwerking;
• je hebt een doelgerichte en ondernemende instelling met bijbehorende netwerkkwaliteiten.

Persoonlijkheidsprofiel en vaardigheden
Als bestuurder ben je intrinsiek gemotiveerd, toegankelijk en resultaatgericht. Betrokkenheid tonen, ruimte bieden en vertrouwen geven, gaan bij jou als vanzelfsprekend samen met het delegeren van verantwoordelijkheden en het monitoren op resultaten. Je bent transparant in je communicatie en je weet collega’s te inspireren. Het zorgdragen voor elkaar en het meenemen van alle medewerkers door het tonen van betrokkenheid en goede communicatie is belangrijk. Alleen samen komt de organisatie verder en bouwt AWBR verder aan goed onderwijs voor de kinderen in Amsterdam conform het strategisch beleidsplan 2023-2027.
Je hebt een groot innovatief vermogen en bent goed in staat draagvlak te creëren voor vernieuwende ideeën. Je bent zichtbaar voor je medewerkers, zowel op de scholen, binnen het bestuurskantoor, maar ook in de externe omgeving zoals de bij gemeente en de samenwerkingspartners.

Amsterdam West Binnen de Ring

De organisatie
Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs, vormt het schoolbestuur van 16 basisscholen in het Amsterdamse stadsdeel West. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4700 leerlingen en heeft ongeveer 500 medewerkers in dienst. De scholen vormen een afspiegeling van de zeer diverse buurten en wijken in stadsdeel West. AWBR vindt het van belang om in alle geledingen van de organisatie een inclusief (personeels-)beleid te voeren.

Bij AWBR staan leren en ontwikkelen voor iedereen centraal. AWBR streeft naar integratie van opvang en onderwijs in de vorm van kindcentra op al de scholen voor kinderen van 0-12 jaar. Door steeds meer te gaan werken vanuit één zienswijze en aanpak in een doorgaande pedagogische lijn, kunnen kinderen in een veilige en stimulerende omgeving hun talenten ontdekken en ontplooien. Belangrijke elementen hierin zijn kansengelijkheid voor alle leerlingen, inclusiviteit en de relatie met de ouders/verzorgers en de buurt. Want iedereen hoort erbij en we doen het samen.

Alle scholen van AWBR zijn uniek en hebben een eigen onderwijsconcept en profiel, afgestemd op de kinderen, ouders en buurt. Veel van de scholen zijn Vreedzame Scholen.

AWBR maakt onderdeel uit van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. De Federatie vormt een coöperatieve vereniging van acht openbare schoolbesturen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs in Amsterdam. Alle leerlingen zijn welkom op de scholen, ongeacht hun afkomst, religie of sociaaleconomische achtergrond. Zij staan met elkaar voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en leggen daarover publieke verantwoording af. De Federatie streeft naar het behoud van een sterke positie van openbaar onderwijs in Amsterdam en de stichtingen werken daartoe nauw samen.

AWBR heeft in het strategisch beleidsplan duidelijk beschreven wat de ambities van AWBR zijn en hoe zij dat wil bereiken. De vier ambities die centraal staan zijn: kansengelijkheid, doorontwikkeling integrale kindcentra (IKC’s), strategische aanpak dalende leerlingenaantallen en sturing op kwaliteit. Aan deze ambities is er inmiddels één toegevoegd: goed werkgeverschap.

IKC-vorming en bestuurlijke samenwerking
AWBR, Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) en kinderopvangorganisatie Impuls-Akros willen alle kinderen in Amsterdam-West optimale ontwikkelkansen geven. Zij zijn ervan overtuigd dat een doorlopende leerlijn (begeleid langer en meer leren en ontwikkelen) hier sterk aan bijdraagt en dat deze het beste kan worden gerealiseerd in een Integraal Kind Centrum (IKC) voor opvang en onderwijs. Daarom werken de drie stichtingen intensief samen en hebben zij hun krachten gebundeld. Mogelijk leidt deze ontwikkeling over circa twee jaar tot een bestuurlijke integratie. Voorop staat echter het gezamenlijk ontwikkelen en bouwen van kwalitatief goede IKC’s.

De rol die AWBR speelt in dit traject is van belang. Een goede samenwerking en het delen van de visie die ten grondslag ligt aan dit initiatief is essentieel. Als nieuwe bestuurder ben je overtuigd van deze visie en zet je jezelf in om deze samenwerking tot een succes te maken.

Voorwaarden
De functie is vanwege de toekomstige samenwerking vooralsnog voor de duur van 2-2,5 jaar en de honorering vindt plaats conform de CAO Bestuurders funderend onderwijs. Van toepassing is schaal BD (minimaal EUR 7.687 en maximaal EUR 11.194).

Procedure
De procedure wordt begeleid door Lidewij Geertsma van Wesselo. Zij voert gesprekken met potentiële kandidaten en presenteert de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Planning
Wij ontvangen je reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 27 augustus 2024.

Presentatie (in afwezigheid van kandidaten)          : 2 september 2024
Eerste ronde selectiegesprekken                                : 5 september 2024 vanaf 15.30 uur
Tweede ronde selectiegesprekken                              : 9 september 2024 vanaf 15.30 uur

Een assessment en (online) integriteitsscreening kunnen deel uitmaken van de procedure.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.awbr.nl.

Reageren
Als je belangstelling voor deze functie hebt, nodigen we je uit te reageren via
www.wesselopublicvalue.nl.

Contactgegevens
Wesselo
Lidewij Geertsma, partner
Ilse Krauwel, projectassistent
T 030 275 84 47
E i.krauwel@wesselopublicvalue.nl

Doel van het project:
Dit project heeft als doel om het voor de kinderen met extra ondersteuningsvragen beter te doen waar het beter kan. Kortweg willen we de volgende voordelen voor de hulpvraag van kinderen realiseren: Meer snelheid, meer ‘thuisnabijheid’ én hogere kwaliteit.

Het centrale idee daarbij is dat door samenwerking van de scholen van verschillende besturen in elk van de zeven wijken in Amsterdam West meer bereikt kan worden dan mogelijk is door elk van de scholen en besturen afzonderlijk. In elk van de zeven wijken staan gemiddeld 8-10 scholen, in de regel vallend onder 4-6 besturen. Door de expertises van onderwijs, jeugdhulp, buurt- en welzijnswerk per wijk slimmer en minder vrijblijvend te bundelen, kan de hulp eerder, beter en dichter bij de kinderen en hun gezinnen georganiseerd worden.

Om van start te gaan met de ontwikkelde aanpak is een keuze gemaakt voor de twee pilotwijken: Osdorp en Bos en Lommer. We gaan daar aan het werk, waar de kinderen de grootste behoeften hebben aan extra ondersteuning en nieuwe aanpakken.