Over AWBR

Stichting voor openbaar primair onderwijs Amsterdam West Binnen de Ring

Play Video

bekijk de video

Stichting Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR)

Stichting Amsterdam West Binnen de Ring bestaat sinds 1 augustus 2007. 18 Openbare basisscholen in stadsdeel West vallen onder AWBR. AWBR werkt met zeven andere stichtingen voor openbaar basisonderwijs in Amsterdam samen in de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Naast de 18 scholen heeft de organisatie een Raad van Toezicht, een bestuurder en een bestuurskantoor. Bevoegd gezag is de bestuurder die door de Raad van Toezicht van AWBR is benoemd om leiding te geven aan de gehele organisatie. De bestuurder wordt bijgestaan door het bestuurskantoor, met specialisten op het gebied van huisvesting, personeel, financiën en onderwijsbeleid. Elke school heeft een medezeggenschapsraad waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. Bovenschoolse zaken worden overlegd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De stichting telde ruim 5000 leerlingen op 1 oktober 2019 en ruim 500 medewerkers.

Bij AWBR

   Streven we naar hoge kwaliteit
   Ontdekken en ontwikkelen we talent
   Kennen we elkaar en leren we elkaar kennen
   Zetten we culturele verschillen om in nieuw sociaal kapitaal
   Hebben we een veilige en prettige leeromgeving

Wij hebben onze missie, visie en kernwaarden vastgesteld en van daaruit hebben wij bovenschools beleid opgesteld; beleid dat geldt voor alle 18 basisscholen. Dit beleid is vastgelegd in ons strategisch beleidsplan. Het vormt de leidraad voor de ontwikkeling van de organisatie.

AWBR… Ondernemend in onderwijs

AWBR