Word lid van de Raad van Toezicht

AWBR

Vacature: lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR) zoekt per april 2021 een lid voor de Raad van Toezicht. De wervingsprocedure heeft betrekking op een vacature vanwege het aflopen van de maximale zittingstermijn.

Onze organisatie

AWBR bestaat sinds 1 augustus 2007. 18 Openbare basisscholen in stadsdeel West vallen onder AWBR. AWBR werkt met zeven andere stichtingen voor openbaar basisonderwijs in Amsterdam samen in de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Naast de 18 scholen heeft de organisatie een Raad van Toezicht, een bestuurder en een bestuurskantoor. Bevoegd gezag is de bestuurder die door de Raad van Toezicht van AWBR is benoemd om leiding te geven aan de gehele organisatie. De bestuurder wordt bijgestaan door het bestuurskantoor, met specialisten op het gebied van huisvesting, personeel, financiën en onderwijsbeleid. Elke school heeft een medezeggenschapsraad waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. Bovenschoolse zaken worden overlegd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De stichting telt ruim 5000 leerlingen en heeft zo’n 500 medewerkers.

Klik hier voor meer informatie over AWBR of ga naar www.awbr.nl.

Wij vragen

De Raad van Toezicht van AWBR is op zoek een nieuw, enthousiast lid, met hart voor het openbaar onderwijs en nadrukkelijke affiniteit met de onderwijspopulatie van onze stichting. Het lid wordt geacht een HBO/WO werk- en denkniveau te hebben en in Amsterdam te wonen of te werken. Om het profiel van de Raad weer compleet te maken, zoeken wij per 1 april 2021 naar een nieuw lid die vooral financiële en/of juridische kennis en ervaring heeft en affiniteit/ervaring heeft met in het onderwijsveld in Amsterdam.

Zie rechts op deze pagina de uitgebreide profielschets.

Lid auditcommissie
Eén van beide nieuw aan te stellen leden van de RvT zal zitting nemen in de auditcommissie. Dit lid beschikt over financiële, bestuurlijke, leidinggevende of toezichthoudende ervaring in een complexe (onderwijs)organisatie. Samen met een tweede lid van de RvT vormt dit lid de audit commissie.

Diversiteit
In de samenstelling van de RvT wordt bij (her)benoeming gestreefd naar diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, toezichthoudende ervaring en de rol in het team van de RvT. Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan die persoon die de diversiteit in het team het meest kan versterken. Kandidaten met een specifieke achtergrond, die aansluit bij de onderwijspopulatie van het werkgebied van AWBR, worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

Samenstelling RvT en statutaire kaders
Bij de samenstelling van de Rvt, bestaande uit 5 leden, wordt gelet op de diverse taken en bevoegdheden van de RvT zoals vastgelegd in de statuten van AWBR en het Bestuursreglement van AWBR. Leden van de RvT dienen voldoende maatschappelijke binding te hebben met de gemeente Amsterdam en het werkgebied van AWBR.

Wij bieden

Een ondernemende en diverse onderwijsorganisatie in het dynamische Amsterdam-West. Het nieuwe lid van de RvT kan zijn of haar betrokkenheid inzetten ten behoeve van het Primair Openbaar Onderwijs in Amsterdam. Het lidmaatschap van de RvT is onbezoldigd. De leden ontvangen jaarlijks een vergoeding conform het reglement.

Tijdsbesteding en bezoldiging
De RvT vergadert vijf maal per jaar met het bestuur.

  • Het lidmaatschap van de RvT vraagt een tijdsbeslag van vijf uur per maand;
  • De leden van de RvT ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden gelijk aan de landelijke richtlijn voor vrijwilligersvergoedingen;
  • Investeringen in de deskundigheid om als toezichthouder optimaal te functioneren.

Procedure en reactie termijn

De benoemingsadviescommissie bestaat uit 2 leden van de GMR, 2 leden van de RvT en de bestuurder van AWBR. Deze commissie selecteert de kandidaten uit de ontvangen reacties en voert de selectiegesprekken. De nieuwe leden van de RvT worden benoemd, op basis van de voordracht van de RvT, door de gemeenteraad van Amsterdam.

Sollicitaties, voorzien van curriculum vitae en motivatiebrief, kunnen per mail worden verzonden naar het secretariaat van AWBR, info@awbr.nl. Uw mail kunt u richten aan mevrouw Marian Dekker, voorzitter van de Raad van Toezicht ovv “sollicitatie lid van RvT AWBR”. U ontvangt een bevestiging van uw schrijven na ontvangst.

De gesprekken vinden ’s avonds plaats in april op het bestuurskantoor.

Voor aanvullende informatie kunt u kijken in de bijlagen van deze vacature of bellen met Martine Janszen, telefoonnummer 020-515 0440.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld, delen van deze vacature in uw netwerk wel.